Nota prawna

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych LiuGong Dressta Machinery Sp. z o.o., utworzonej i działającej według prawa polskiego, z siedzibą w Stalowej Woli, Polska, ul. Kwiatkowskiego 1. Przystąpienie do korzystania ze stron internetowych LiuGong Dressta Machinery oznacza, ze użytkownik zapoznał się z niniejszą notą prawną i zgadza się być związanym wszystkimi postanowieniami i zasadami w niej zawartymi.

Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej

Zawartość stron internetowych LiuGong Dressta jest chroniona prawem autorskim, prawem własności przemysłowej i innymi stosownymi prawami każdego państwa na świecie oraz postanowieniami umów międzynarodowych. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych LiuGong Dressta, zarówno w formie tekstu jak i ilustracji, rysunku czy zdjęcia nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych. Zawartość stron internetowych LiuGong Dressta przeznaczona jest do osobistego użytku użytkowników i poza przeglądaniem nie może być w całości ani w części kopiowana, modyfikowana, reprodukowana, przenoszona, przesyłana, sprzedawana lub publikowana, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody LiuGong Dressta.

Znaki towarowe, znaki handlowe, logo, nazwy i numery maszyn, numery katalogowe części umieszczane na stronach internetowych LiuGong Dressta stanowią wyłączną własność LiuGong Dressta lub osób trzecich, za zgodą których zostały umieszczone na stronie internetowej LiuGong Dressta i nie mogą być w żaden sposób używane bez wcześniejszej pisemnej zgody LiuGong Dressta Machinery Sp. z o.o.

Treści zamieszczane na stronie nie stanowią oferty

Treści zamieszczane na stronach internetowych mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy i nie stanowią oferty świadczenia usług ani oferty sprzedaży jakichkolwiek towarów.

Linki do stron internetowych osób trzecich

Jakiekolwiek linki do stron osób trzecich zamieszczone są wyłącznie dla wygody użytkowników stron internetowych LiuGong Dressta. LiuGong Dressta nie gwarantuje ani nie bierze odpowiedzialności za bezpieczne korzystanie z takich stron. Użytkownik, korzystając z linków do stron internetowych osób trzecich, czyni to na swoje własne ryzyko i na nim spoczywa odpowiedzialność za podjęcie stosownych działań w celu zabezpieczenia się przed wirusami i innymi ryzykami korzystania ze stron.

Zmiany treści i poprawność informacji zamieszczonych na stronach internetowych LiuGong Dressta oraz wyłączenie gwarancji

Wszelkie informacje i materiały, w tym informacje o dostępności wyrobów i usług, zamieszczane na stronach internetowych LiuGong Dressta mogą być zmieniane w każdym czasie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Pomimo działań podejmowanych przez LiuGong Dressta w celu zapewnienia poprawności i aktualności stron internetowych, LiuGong Dressta nie gwarantuje poprawności ani aktualności informacji zamieszczonych na stronach internetowych LiuGong Dressta, ani dostępności do sprzedaży wyrobów i usług, o których informacje zamieszczane są na stronach LiuGong Dressta. Wszelkie materiały i informacje zamieszczane na stronach LiuGong Dressta nie są objęte żadnego rodzaju gwarancją ani wyraźną ani domniemaną. LiuGong Dressta nie gwarantuje, że korzystanie z jej stron internetowych będzie niezakłócone ani pozbawione wad, ani że wady będą korygowane, ani że strony LiuGong Dressta czy server są wolne od wirusów czy innych zagrożeń. Odpowiedzialność LiuGong Dressta, jej członków zarządu czy pracowników za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z używaniem przez użytkowników stron internetowych LiuGong Dressta czy wykorzystaniem informacji zamieszczonych na tych stronach, czy używaniem linków zamieszczonych na tych stronach, jest wyraźnie wyłączona.

Zmiany noty prawnej

LiuGong Dressta Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany postanowień zawartych w niniejszej nocie prawnej, bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Nowa wersja będzie zamieszczana na stronie i będzie obowiązywać od chwili jej zamieszczenia.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsza nota prawna została sporządzona zgodnie z prawem polskim. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą notą prawną będą rozstrzygane przez właściwy sąd polski.

Ochrona danych

LiuGong Dressta używa cookies wyłącznie w celu doskonalenia swojej strony internetowej i związanych z nią usług świadczonych użytkownikom. Dane uzyskane poprzez cookies są traktowane jako poufne informacje i LiuGong Dressta zapewnia, że dane te nie będą sprzedane ani udostępniane osobom trzecim. LiuGong Dressta nie ma kontroli ani nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych w związku z korzystaniem przez użytkowników z linków do stron osób trzecich jakie zostały zamieszczone na stronie internetowej LiuGong Dressta.

Kontakt

Wszelkie zapytania i wnioski związane ze stronami internetowymi LiuGong Dressta lub ZZN prosimy kierować do:

LiuGong Dressta Machinery 
Ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
e-mail: info@dressta.com

ZZN
Ul. Grabskiego 23
37-450 Stalowa Wola
e-mail: office@zzn-transmissions.com